Documentació clínica i drets ARSOPOL

 

La documentació clínica és una informació personal. Si bé no és necessari que la sol·licitud la faci el pacient mateix, la recollida sí que l'ha de fer el titular de la documentació o bé un contacte seu adequadament acreditat.

 

Com sol·licitar-la
 

 

Com es lliura
 

 • Si la documentació pertany a la persona que la recull
  Haurà de portar el DNI, passaport, carnet de conduir o qualsevol document oficial amb fotografia que la identifiqui.
 • Si la documentació no pertany a la persona que la recull
  Haurà de portar una autorització de recollida signada pel titular de la documentació, així com el DNI del titular (o fotocòpia) i el seu DNI, per acreditar que és la persona autoritzada.
 • Si la documentació pertany a un menor de 16 anys
  Només podran fer la recollida els pares o tutors legals, que hauran de portar el llibre de família i el seu DNI o un document acreditatiu de la tutela del menor.
 • Si la documentació pertany a una persona incapacitada
  Caldrà presentar el document on consti el nom de la persona que en té la custòdia legal així com ambdós DNI (de la persona incapacitada i de la persona que en té la custòdia).
 • Si la documentació pertany a una persona difunta
  Hi podran accedir els familiars o les persones vinculades, excepte si el difunt/a hagués exposat el contrari en vida. Caldrà que mostrin el llibre de família on es reflecteixi el parentesc i el DNI.