Empreses proveïdores

Funcionament

D'acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014, les informacions referents a l'activitat de l'òrgan de contractació de l'Hospital Germans Trias (licitacions en curs, adjudicacions, formalitzacions, clàusules administratives generals i particulars) es poden consultar al perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut (ICS), allotjat a la Plataforma electrònica de contractació pública.

 

Per a qualsevol qüestió, podeu contactar amb la Unitat de Gestió Econòmica i Contractacions de l’hospital: jvalls.germanstrias@gencat.cat | 93 497 87 64. L'atenció presencial és de dilluns a divendres de 8 a 14 h, però cal concertar hora per correu electrònic.


 

Empreses proveïdores actualment contractades